Browsing author

Стефан Цилков

Роден во Скопје 1992 година. Дипломиран менаџер по бизнис логистика. Моментално студент на факултетот Економски Институт каде во процес е комплетирањето на постдипломските студии во насока на меѓународен менаџмент.