fbpx
Сѐ за политика на едно место!

За правната држава нема план “Б„

Во изминатиот период бевме сведоци на голем број на случувања во правосудството во Р.С Македонија кои граѓаните ги окаратеризираа како трговија на правото со политиката во која размена секогаш губи правото гледано генерално.
Поради глумењето реформи во правосудниот сиситем од страна на власта, а и поради апсурдните преговарања на власта и опозицијата за иднината на СЈО која требаше да се реши со носењето на систематскиот 2/3 Законот за јавното обвинителство, граѓаните ја изгубија скоро и последната надеж во правосудниот систем во Р.С Македонија и во смата правда и право како такви.
Многубројните апсурдни ситуации, како тие да осомничени од СЈО да бидат преговарачи во преговорите за иднината на предметното обвинителство, па осомничените и обвинети пратеници да гласаат и ја верификуваат иднината на СЈО, па лидери на полтички партии се договараат и преговараат за како ќе изгледа целиот јавно-обвинителски сиситем во Р.С Македонија доволно говорат дека Јустиција во содесјтво на главите политички чинители беше задушена на јавна сцена и тоа непосредно пред чинот на добивање на датум за преговори со ЕУ и отварање на претпристапните преговори со отварања на поглавја од кои меѓу првите е поглавјето 23 кое се однесува на владеењето на правото и правната држава.
Наспроти сите политички манипулации и тргувања повеќе од јасно е дека правосудниот систем и без последните епизоди каде што беше „убиено“ СЈО и вербата во правдата и првавото, повеќе од јасно е дека граѓаните се жедни за правда и гладни за право.
Правната држава како концепт нема план „Б“ , ниту може Р.С Македонија да стане полноправна членка на ЕУ доколку не се воспостави истата, а не со вонпарламентарни, на ниво на племенски водачи меѓусебни амнестирања до вечноста и назад да се воспоставува некаков си правен поредок и систем.
Преку „Македонскиот концепт“ со кој јасно е дека нема простор за компромис на политиката со правото, нема амнестирања на криминалот и нема глумење правичност и праведност, може да се воспостават здрави темели за конечно да имаме плодна почва за реформа на девастираното и руинирано, во огромна мера корумнирано правосудство.
Премногу време, труд и средства се искористени за да ние денес имаме вакви поразителни резултати на полето на правото и правдата, од кои многумина посакуваат да не влезат во судница за да ги заштитат и бранат своите човекови права бидјеки се јавува стравот дали би добиле фер,транспарентен, објективен со еден збор еднаква позиција на третирање и еднаков пристап до правдата.
Сите горенаведени наводи кои ја отсликуваат во целост фактичката сосотојба во правосудниот сиситем кај нас мора да добијат пресвртница во олицетворението на принципот на правна држава и владеењето на правото за да секој биде охрабрен доколку некој му ги нарушува неговите права и слободи да побара заштита преку поведување на соодветни постапки пред надлежните судови.
Екстензивно како општество би добиле многу доколку се оствари првата претоставка бидјеки понатаму би се охрабриле да превенираме криминал и незаконско постапување и дејствување па со тој чин неспорно како активни и совесни граѓани многу би допринесле за изградабата на многу поправедна држава и општество, која ситуација повторно ќе потенцирам ќе финишира со воспоставување на правната држава.
„Македонскиот концепт“ го нуди на сите граѓани на Р.С Македонија принципот на владеење на правото и правната држава како еден од столбовите на државата и иднината на истата кој има за цел правосуден сиситем во кој сите граѓани ќе веруваат и институции кои ќе бидат независни и објективни при водењето и постапувањето во соодветните постапки кои се водат пред нив за на крај Јустиција да победи.
Наусшно ни е потребно како општество да направиме напори и заекогаш да ја поразиме неказнивоста, меѓусебното амнестирање, како и субјективното и селективно право за да бидеме дел од европското семејство, но не поради нив туку поради нас.
Насушно ни се потребни деполитизацијата на судството и обвинителството, воспоставување на систем и критериуми со кој би ја осигурале независноста и објективноста при процесот на правораздавање во третата судска власт за да ја пренесеме пораката пред цело општество дека криминалот не се исплати и дека секој кој сторил криминал мора да одговара за своите постапки и дејствија како и да биде соодветно санкциониран.
Со стручна дебата и предлози од луѓето кои се дел од правосудната фела кои ќе резултираат со конкретни решенија, сигурен сум дека ќе осигураат и потикнат плодна почва за да се воспостави принципот на правната држава и владеењето на правото бидејки НИЕ НЕМАМЕ И НЕ СМЕЕМЕ ДА ИМАМЕ ПЛАН „Б“ како општество кога зборуваме за правото и тоа пак на крај ќе потенцирам НЕ ПОРАДИ НЕКОЈ ОД НАДВОР ТУКУ ПОРАДИ НАС САМИТЕ ВНАТРЕ.

ЗА ПРВ ПАТ СО ПРЕВОД И НА ВЛАШКИ ЈАЗИК:

Ti Statlu di andreptu nu existã un plan „B”

Tu chirolu tricut vidzum mari numir di adunãr tu sistemlu giudicar di RN Machedonia, iu popului lu caracteriedzã ca tãrgovie a dreptului cu politichia tu care alãxeare totãna chiare andreptu di videare general.
Mash prispuneare a reformile tu guvernului sistem di justitsie shi di zburari apsurdã ali guvernului shi opozitsiljei ti yinitorlu ali SPO cai lipse s-finiseadzã cu adutseari a Laolui sistematiche 2/3 pi Parchetul, popului u chiru shi sperantsa tu sone tu sistemlui di justic di RN. Machedonia shit u dreptatea shi justiclu ca ahtãr.
Multili situatsii absurde, cum atselji suspectsii di SPO s–ibã negociazã tu negocieri ti yinitorlu ali urmãrirea penala tu cauza a vitorlui shi suspectsi shi acuzatslji parlamentar s-voteadzã shi s-lu verificheadzã yinitorlu ali SPO, liderlji a partiurle politicheshtsã adarã dogovor shi z-burãscu cum va s-esã tut intergul sistem fiscal di RN Machedonia easte sufitsient s-spunem ca Justitsia eara zdrobitã pi arena publica, shi atsea ninte di actul ti loare datã ti zburari ti intrari tu UE shi discljideari a negocierirle cu capitorli cu discljideari a primul capitolui 23 cai s-pune ti guvernantsa legea shi statului di andreptu.
Sprotivã di tute politicheashti manipulatsiur shi tranzactsii ma multu easti evident ca sistemlu di justitsie shi fãrã epizoadili tu sone iu eara “vãtãmat” SPO shi pistipsearea tu justitsia shi dreptul, multu z-veadã ca popului easti insetat ti andreptate shi agiunj ti andreptului.​
​Statlu di andreptu ca contsept nu are un plan „B” nu poati RN Machedonia s-facã singur un membru cu andrepturi depline ali UE dacã nu easte infintsatã, a nu cu un membru extraparlamentar, cu nivel a conducatorilur a tribului ti stabili amnestiur reciproche pãnã la eternitate shi nãpoi z-bagã un sistem ordine shi juridic.
​Cu „contseptul machiduneascu” easte clarã ca nu exista loc ti compromis ti politica cu legea, noari amnestia ti criminalu shi fãrã joc andreptatea, poate s-adarã sãnãtoase timelj shi s-avem agru avut ti reforma a sistemlu judiciar, devastat shi ruinat, tu mare parte shi coruptat.
​Multi chiro, lucru shi resursi sãntu hãrgiuite, tin oi azã s-avem ahãtare rezultate dezastruoase tu domenlui a andreptului shi justitsiei, di cai multsã nu vre s-intraã tu sala di judecatã ta si proteascã alorlji drepturi a ominjlor cã s-iavuiashce frica disi va s-amintã fer, echivalentã echitabilã, transparentã, obiectivã, cu un zbor idiya pozitsie shi idiu pristap pãnã la justitsia.
​Tute afirmatsii cai u reflecteadzã tutã compleatã situatsie realã tu sistemlu judiciar la noi lipseashti s-aibã un punct di cotitura tu intrupare a statlui di andreptu shi statlui di andrept ti tuta lumea ta s-ibã curajatã dacã vãrnu li ancalcã drepturle shi libertate s-caftã protectsie cu adecvati protseduri tu instantselor competente.
​Extentsia ca sotsietati poate s-ia multi icã poate s-realizeadzã proata minduiari ca tu continuare va nã curajãm ta s-lu previnãm criminalui shi ilegalitate lucrari shi cu atsel lucru și făcând acest lucru ca popul active shi constintsioshi va s-pridutsem ti construire a unu stat shi a unã sotsietati mai juste, cai aesta situatsia voi s-spun di nãu va z-bitiseascã cu bãgare a statului di andreptu.

„Contseptul machiduneascu” lu da a tutulor oaminj di RN Machedonia printsiplui a statlu di andreptu shi statlu di andrept ca un di sumbile di statlui shi yinitorlu ali idiya cai vizeazã un sistem judiciar tu cai tuts oaminj va s-pistipseascã shi institutsii cai va s-ibã independente shi impartsiale tu conducerea shi actsionare tu protsedurile coresponzãtoare cai z-duc ninte tit u sone Justitsia s-amintã.
​Noi, ca sotsietate, s-adrãm eforture shi ti toatãna s-u amintãm impunitate, amnestie retsiproca, cum shi andreptul subiectiv shi selectiv ta s-him parte di familia europeanã, nu ti nãsh, ma tin oi.
​Multi ni lipseascu di depolitizare a sistemlui juditsiar shi di urmarirle penala, instituire a unui sistem shi a un criterum cai va u sigurã independentsa shi impartsialitate tu protseslu di administrare a justitseri tu treia justitsie mesajlu pitricut ninte tutã sotsietate ca criminalu nu s-pãlteashce shi cafi un cai adrã criminal lipseashce s-da apandase ti alorlu lucru shi actsiunile shi a s-ibã actsionat soovetã cum corespondeadzã.
​Cu dezbateare di experti shi sugestii di parte a persoanilor cari fac parte di sistemlu judiciar cari va s-aibã ca rezultat solutsi concrete, escu sigur ca va asigurã și va favoriza agru avut ti s-stabili statlu di andreptu shi statlu di andrept cã NOI NU AVEM SHI NU PUTEM S-AVEM UN PLAN “B” ca sotsietate cãndu zburãm ti lege shi voi s-spunu NU TI HĂTĂRE A VĂRNUI DI XEANĂ MA TI NOI TSI HIM NUNTRU.